Dilemmaet om de sjældne jordarter.

Tanbreeze's licens område, set fra luften.  

Der er ikke nogen tvivl om, at der er et stort behov for sjældne jordarter i verden. Kina sidder efter sigende på godt 90% af de forekomster, der udvindes. Det er der internationale kræfter, der ønsker at lave om på. Det er et markede med stort potentiale. Men fordi der kan være forekomster af uranholdig jord i nogle miner, kan det være svært at acceptere udvindingen af disse mineraler for en del af den grønlandske befolkning.

Sjældne jordarter udgør et stort dillema i vores bestræbelser på at forbedre vores miljmæssige fodaftryk, for netop i disse bestræbelser øges vores behov for sjældne jordarter. Omtrent hver eneste vinkel i den grønne omstilling afhænger af brugen af sjæældne jordarter, f. eks: 

  • Røgrensning fra biler for at reducere udslippet af kulilte og kvælstofilte
  • Vindmøller til energifremstilling er væsentligt afhængige af magneter fremstilletr af sjældne jordarter
  • Energifremstilling ved brug af solens stråler kan ikke lade sig gøre uden anvendelse af sjældne jordarter
  • Biler som drives frem af både oliebaserede brændstoffer og elektricitet er storforbrugere af sjældne jordarter
  • Lyspærer som er energieffektive
  • Genopladelige batterier
  • Alle former for katalysatorer, fra cracking af olie; reduktion udledningen af giftige røggasser og mange andre katalysatorer
  • Lasere til mange formål.

Spildsø

Problemet med sjældne jordarter er, at de ved minebrydning og raffinering sædvanligvis kan være miljømæssigt problematisk på trods af at man anvender dem i den grønne omstilling.

Det var muligt for Kina at opnå en majoritet af markedet ved at gennemføre brydningen og raffineringen miljømæssig samfundsskadeligt.

I bund og grund driver Kina to former for minedrift:

  1. I det sydlige: Her sidder de sjælldne jordarter i leret og materialet bliver udnyttet ved at pumpe syre i jorden. Miljøet og vegetationen dør stor set ud. Når de sjældne jordarter hentes op af jorden følger også de radioaktive grundstoffer uran og thorium.
  2. I det nordlige: Store forekomster af sjældne jordarter som er rige på de ’lette’ brydes her og fører til forure-ning af søer hvor tailings opbevares. Den brudte malm har også et højt indhold af uran og thorium som for det meste blot dumpes i miljøet. Minerne anvender også store mængder vand i processen og det overskydende materiale skyldes ud i miljøet (se billedet).

En sø ved Bayan Obo, som anvendes til affaldsproduktet fra udvinding af sjældne jordarter. Bayan er også kendte som "Hjemstedet for sjældne jordarter". Herfra kommer omtrent halvdelen af alle råvarer til elektronik i vore dage og er også eet af de mest forurenede steder i verden, hvilket er en stor omkostning for de lokale, økosystemet og floden Yellow River. 

Tailings disposal at Bayan Obo. The "hometown of the rare Earth" in Bayan Obo, upon which half of all advanced technology in the world relies, is also one of the most polluted areas in the world. Local people, ecosystems and the Yellow River are paying unbearable costs.

De forskellige seperationsmetoder forklaret.

Med kemikalier

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Mekanisk

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Tanbreeze:
Ikke nødvendig med tailingssø.

Med udgangspunkt i det ovenfor beskrevne er det forståeligt, at Tanbreez-projektet set i forhold til andre sjældne jordartsprojekter har et stort potentile, uden uden at hverken minedriften eller raffineringen nødvendigvis er ødelæggende for miljøet.

At forekomsten også generelt har et højt indhold af ’de tunge’ sjældne jordarter er heller ikke uden betydning.

Imidlertid antages det, at sjældne jordarter fra Tanbreez i bedste fald vil være ”biprodukter”, for hovedproduktet fra minen vil være grundstoffet Zirkonium, med vigtige bidrag fra grundstofferne Hafnium, Tantal, Niob samt de mineraler, som oprindeligt blev betragtet som affaldsprodukter, nemlig mineralerne feldspat (de lyse) og arfvedsonit (de sorte).

Tanbreeze Forsters Lake.

Se på dette kort, hvor de forskellige miner i Sydgrønland ligger. 

Copyright - Innovation South Greenland A/S, Torvevej 37, B-163, 3920 Qaqortoq. Grønland